Hỗ trợ trực tuyến

              Hỗ trợ 1

              Hỗ trợ 2

Tin tức

  1.    Dự báo chung về thị trường trong năm...

Sơ đồ tổ chức & Nhân sự

* Sơ đồ tổ chức

  

 

 

* Thành viên quản trị, điều hành cấp cao của công ty

•    Hội đồng Quản trị:
-    Ô. Đoàn Văn Đạo       
-    B. Nguyễn Thị Trầm       
-    B. Trần Thị Kim Loan              
•    Ban điều hành:
-    B. Nguyễn Thị Trầm     
-    B. Trần Thị Kim Loan            
-    Ô. Trần Quốc Phương 
-    B. Bạch Thị Kiều Nga
 

 

 - Chủ tịch HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT

 

- Giám đốc điều hành
- Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh
- Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật
- Kế toán trưởng

 

 * Các bộ phận và nhân viên
Mô hình tổ chức của Công ty được xác lập tinh gọn và có tính linh hoạt cao gồm: 4 phòng nghiệp vụ và nhà máy chế biến với tổng số nhân viên thường xuyên làm việc khoảng 300 người.