Hỗ trợ trực tuyến

              Hỗ trợ 1

              Hỗ trợ 2

Tin tức

  1.    Dự báo chung về thị trường trong năm...

Thị trường Châu Á

- Thị trường tiêu thụ chính các sản phẩm của Beseaco hiện tại là Châu Âu chiếm khoảng 60%/ tổng sản lượng trong năm, Hoa Kỳ và các nước thuộc Bắc Mỹ chiếm khoảng 30%/ tổng sản lượng trong năm, Châu Á chiếm khoảng 10%/ tổng sản lượng trong năm. Đây là những thị trường tiêu thụ lớn của thế giới với qui mô thị trường rộng, giá cả ổn định, tốc độ tăng trưởng thị trường bình quân hàng năm khá cao (khoảng 10% - 15%). Hiện nay, sản lượng xuất khẩu của Beseaco đạt khoảng 4.500 tấn/năm và mức tăng trưởng bình quân tối thiểu 10%.
-    Đặc điểm của các thị trường này là việc đưa ra các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm cao. Do đó, để tồn tại và phát triển việc kinh doanh trên các thị trường này đòi hỏi Beseaco phải liên tục cải tiến về mặt công nghệ và quản lý.