Hỗ trợ trực tuyến

              Hỗ trợ 1

              Hỗ trợ 2

Tin tức

  1.    Dự báo chung về thị trường trong năm...

Hệ thống quản lý

- Hệ thống quản lý chất lượng - An toàn thực phẩm & Môi trường của Coâng ty cổ phần thủy Bến Tre được chứng nhận phù hợp các tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, HACCP Codex: CAC/RCP 1-1969, REV 4 (2003), BRC Food Issue 6, IFS Food Version 6, MSC và Halal.
- Thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn này Công ty đã kiểm soát tốt các quá trình quản lý và tạo ra sản phẩm có chất lượng, an toàn cao và ổn định. Công ty đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và ngày càng nâng cao sự thỏa mãn khách hàng, các bên hữu quan.

Chứng nhận

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8